top of page

Mūsu draudzes vēstures teksts ir ņemts no draudzes 50 gadu pastāvēšanas izdevuma,

„Tie, kas strāda Kristus vārdā”.

Lai vieglāk būtu apskatīt mūsu draudzes vēsturi tīkla formātā, tā ir sadalīta par atsevišķiem interešu tēmatiem. 

50-gadi image.png

This resumé of the history of St. John’s Evangelical Lutheran Latvian Congregation is excerpted 1998

from the booklet authored by Jānis Mezaks : A retrospective of 50 years (in the life) of the congregation

  [Mežaks, Jānis ATSKATS UZ DRAUDZES PIECDESMIT GADIEM]

 
wedding.jpg

DRAUDZES DIBINĀŠANA UN „MĀJVIETAS”

   Sv. Jāņa ev.-lut. draudze Toronto ir pirmā latviešu draudze Kanadā, ko dibinājuši latvieši šai zemē pēc Otrā pasaules kaŗa. 1948. gada rudenī Toronto un tās tuvākajā apkārtnē darbu un apmešanās vietu bija atraduši jau vairāki simti latviešu. Arī svešumā viņi vēlējās turēties kopā un Dievu lūgt savā mātes valodā.

  Pirmais Dievkalpojums mācītāja Ādolfa Gaudiņa vadībā Toronto notika 1948. gada 18. novembrī Sv. Jāņa baznīcā, 274 Concord Avenue, piedaloties ap 200 Dievlūdzējiem. Tad arī radusies doma par latviešu draudzes dibināšanu. Draudzes dibināšanas sapulce ar 51 dalībnieku notika Sv. Jāņa baznīcā 1948. gada 12. decembri. Daži no sapulces dalībniekiem nemaz nav bijuši luterāņi, bet, ņemot vērā īpatnējos apstākļus, viņi nacionālo piederību stādījuši pāri konfesionālai piederībai.

   Sapulces dalībnieki nolēma dibināt latviešu luterāņu draudzi, izvēloties tai Sv. Jāņa vārdu. Draudzes dibināšanu sirsnīgi atbalstīja arī Toronto kanadiešu Sv. Jāņa draudzes mācītājs Ernests Hāns. No četriem kandidātiem mācītāja amatam ar 50 balsīm izraudzīja Arnoldu Lūsi, kas tad vēl atradās Vacijā. Izraudzīja arī pirmo draudzes valdi: Oskars Dzērvītis – priekšnieks, Osvalds Breņķis -priekšnieka vietnieks, Fridrichs Freibergs -sekretārs, Kārlis Vītiņš – kasieris un Elza Koks-Skuja – valdes locekle.

  Pirmajos gados draudze saņēma materiālu atbalstu no luterāņu Misuri sinodes, kā arī dievkalpojumi notika tai piederošos dievnamos -Sv. Jāņa baznīcā un Sv. Trīsvienības baznīcā. Kaut arī Misuri sinodes vadība vairākkārt aicināja mūsu draudzi iestāties šai sinodē, draudze to nedarīja, uzturot ar sinodi tikai kristīgas draudzības attieksmes.

  Mācītāja Arnolda Lūša pirmais Dievkalpojums notika 1949. gada 28. augustā Sv. Jāņa baznica. Pārpildītajā baznīcā starp vairāk kā 400 Dievlūdzējiem bija arī Latvijas ģenerālkonsuls R.N. Braisons ar kundzi. Mācītāja un draudzes padomes amatā ievešana notika tā paša gada 11. septembrī. Sākās ražena darba posms.   Piecdesmit gados Toronto Sv. Jāņa ev.- lut. latviešu draudze ir izaugusi par ievērojamu Kristiešu kopību. Draudzei augot, arvien kuplāk sazarojies tās darbības lauks.

FOUNDING OF THE CONGREGATION AND WORSHIP

 

The first worship service of the congregation took place in St. John’s Lutheran Church, 274 Concord Avenue, Toronto on November 18 1948 with the Reverand Adolfs Gaudins leading the service (simultaneously marking the 30th anniversary of the Declaration of Independence of Latvia). Of the several hundred Latvians who had chosen the Toronto area for their new home, two hundred attended the service and the idea was broached for the founding of a congregation for Latvian-speaking immigrants to Canada. By December 12, 1948, area Latvians had founded the first Latvian congregation in Canada with the support of Reverend Ernest Hahn of St. John’s Lutheran Church. The new congregation chose the name Sv. Jāņa ev.-lut. Draudze (St. John’s Evangelical Lutheran (Latvian) Congregation).

Of four candidates for pastor of the new congregation, Arnolds Lusis, who, at the time, was still in a displaced persons’ camp in Germany, was chosen.

On this occasion, the first council was also elected under the leadership of Oskars Dzervitis. Pastor Lusis’s first worship service took place on August 28, 1949 with R.N Bryson, the consul of Latvia in Canada and 400 worshippers in attendance. Rev. Lusis’s investiture took place on September 11 of that year.

With the material support of the Missouri Synod of the Lutheran Church, the congregation was able to hold services in two of its member churches: St. John’s and Trinity Church on Sherbourne Avenue for many years.

During the 1950s and 1960s, the congregation enjoyed vibrant growth with the addition of many working groups: Sunday School, Women’s Auxiliary, the Good Samaritan group, choir, youth group and ‘Saulaine’ the country retreat and children’s summer camp.

Soon the idea of finding a permanent home for the growing congregation was broached.

konkordasieskats.jpg

Konkorda ielas baznīcas iekšskats latviešu laulību laikā.

Congregation's first home

Draudzes pirmā mājvieta

– Sv. Jāņa ev.-lut. baznīca,

274 Concord Avenue, Toronto

Sv. Trīsvienības ev.-lut. baznīca – 619 Sherbourne St., Toronto – iekšskats plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojuma laikā.

concord-ave-church-2.jpg
draudze-trisvienibas-baznica.jpg

Par draudzes dibināšanas sapulci stāsta Līvija Jansone: “tagadējo draudzes priekšnieku – J.M.). Kārlim nemaz nepatika tā doma, ka jāatstāj ratiņi un jāiet iekšā. To viņš parādīja, skaļi protestēdams. Toreiz bija citādāki laiki nekā tagad; tad bērnus patika labāk redzēt, ne dzirdēt. Radās problēma —ko darīt? Ar viru norunāļām, ka viņš ies iekšā parakstīties, bet es ar Kārli palikšu ārā pagaidīt. Ja nebus pietiekams skaits parakstu, tad vīrs paliks pie Kārļa, un es iešu iekšā paraksfities. Bet tad vīrs nāca ārā un teica, ka viss ir kārtībā.”

st-johns-latvian-memorial-message.png

  Savs Dievnams vienmēr ir bijis viens no svarīgākiem priekšnoteikumiem rosīgai draudzes dzīvei. Ar dziļu pateicību pieminam mums doto iespēju sākuma gados Dievkalpojumus noturēt Konkorda ielas Sv. Jāņa baznīcā un vēlāk Trīsvienības baznīcā. Tomēr viss tas bija saistīts ar lieliem ierobežojumiem.

Gūtā pieredze draudzes darbiniekus pārliecināja, ka vienīgais atrisinājums telpu jautājumam var būt – sava Dievnama iegāde. Šai sakarībā draudzes locekļu pilnsapulce 1956. gadā nolēma, ka katram draudzes loceklim jāmaksā 50 centus mēnesī Dievnama iegādes fondā.

  Although the congregation was grateful for the use of St. John’s Church on Concord and Trinity Church on Sherbourne, services there presented certain limitations, such as the need for afternoon services. As early as 1956, the council recognized the need for the congregation to have its own church building and thus passed motion that each member of the congregation make a monthly donation of 50 cents toward the acquisition of our own ‘home’....

The full history of St. John's Latvian Lutheran Church is available in Latvian.
Mūsu draudzes vēsture ir bagāta ar daudziem panākumiem!

Lūdzu palasiet draudzes vēsturi ar skatu, ja Jūs esat Sv. Jāņa draudzes loceklis, kad tā arī ir Jūsu vēsture, jo Jūs esat viņā piedalījušies, un kuplinājuši viņas bagātību!

Ja kāds var vairāk ko apskaidrot vai paplašināt par kādu draudzes dzīves notikumu, lūdzu sazinaties ar Dainas Kalniņas caur baznīcas biroju.

bottom of page