top of page

Oktobra Vārds un Lūgšana


Labdien, Piedāvājām garīgām pārdomām oktobra Vārds un Lūgšana, kur aicinām lasīt mācītāja Ģirta Grietiņa un mācītāja Linarda Rozentāla pārdomas, kā arī archibīskapes Laumas Zušēvicas lūgšanu par cietējiem pasaulē. Atgādinām arī par gatavošanos Ziemassvētku Tirdziņam 2. decembrī un Draudzes 75. gadu jubilejas svinībām 3. decembrī.


Dievpalīgu vēlot, Mācītājs Ģirts GrietiņšVārds.un.lūgšana.oktobris.2023_1_
.docx
Download DOCX • 2.86MB

<<< var lejuplādēt šeitVārds un Lūgšana

Sv. Jāņa Evaņģēliski Luteriskās

Latviešu DraudzesToronto

izdevums

2023. gada jūlijs

 

“Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps

stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus,

arī pats kļūs veldzēts.” (Sak 11:25)

 

Rudens ir pienācis un esam kopā svinējuši Rudens svētkus Saulainē, kas šogad sakrita ar Pļaujas svētkiem baznīcas kalendārā. Šo svētku nozīme ir pateicība par visu labo, ko esam saņēmuši. Garīgu stiprinājumu mēs saņēmām arī Saulaines Atelpā jeb retrītā, kad mūsu diskusiju grupa nāca kopā, lai pārdomātu, dalītos pieredzē un viens otru iedvesmotu.


Šogad īpaši vēlamies pateikties par sv. Jāņa draudzes 75 gadiem un visiem cilvēkiem, kas bijuši iesaistīti un čakli darbojušies draudzē. Mūsu jubileju plānojam svinēt ar vairākiem pasākumiem. 2. decembrī būs Ziemassvētku tirdziņš, bet īpaši aicinām jūs uz dievkalpojumu 3. decembrī pl. 11.00, kur mūsu vidū būs arī archibīskape Lauma. Šajā izdevumā kā ierasts vēlamies piedāvāt vielu garīgām pārdomām no draudzes mācītāja, no mācītāja Linarda Rozentāla Latvijā un arī laīsīsm archibīskapes Laumas Zušēvicas lūgšanu laikā, kad pasaulē tik daudzi cieš no vardarbības un nežēlības. Lai Dievs mūs vada un nekad neļauj zaudēt līdzcietību.

 

Mācītājs Ģirts Grietiņš

t. 647 986 5604

 

Dzīvības spēks

Mācītājs Ģirts Grietiņš


Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus viņam sacīja: “Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat.” Ķēniņa galminieks viņam sacīja: “Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst!” Jēzus tam sacīja: “Ej, tavs dēls ir dzīvs!” Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus, un aizgāja. Viņam vēl ejot, pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja: “Tavs dēls ir dzīvs! Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja: “Vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstāja.” Tad tēvs saprata, ka tas noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja: “Tavs dēls ir dzīvs!” Un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja, no Jūdejas atnācis Galilejā. Jāņa evaņģēlijs 4:47-54


Laikā, kad pasaulē redzam ciešanas, vardarbību un nāvi, ir svarīgi atgādināt, ko Bībeles saka par dzīvību.


Ko dzirdējām šīsdienas lasījumos?

Pravietis Jesaja (25:8) runā par mielastu kā Dieva valstības klātbūtnes simbolu. Viņš runā par Dievu, kurš nāvi izdeldēs uz mūžīgiem laikiem un nožāvēs visas asaras. Savukārt vēstulē filipiešiem (4. nodaļā) Pāvils raksta uzmundrinošus vārdus, vēlot mums prieku un mieru. Turklāt viņš tika vajāts, un iespējams rakstīja no cietuma. Tātad viņš neatradās priecīgā un mierīgā situācijā, un tomēr vēlēja mums mieru, kas ir augstāks par cilvēku prātu un šo pasauli.


Ko lasījām šīsdienas evaņģēlijā?

Te ir stāsts ne tikai par dziedināšanas brīnumu, bet evaņģēlijs runā par “zīmi”, tātad tā kaut ko svarīgu nozīmē. Mēs lasām, ka Jēzus nopūšas par šo pasauli, kas tikai grib redzēt brīnumus, taču Jēzus šeit dara to, ko viņš ir nācis darīt un uz ko mūs katru aicina. Jēzus darbs ir dziedināšana, jaunas dzīvības dāvāšana. Viņš apzinās, ka dzīvība, veselība un dziedināšana šajā pasaulē ir tikai uz laiku, bet tieši tāds ir Jēzus un arī viņa sekotāju darbs – pasludināt un vairot dzīvību.

Tavs dēls ir dzīvs! – atskan labā vēsts.

Sadzirdot Jēzus dziedinošos vārdus un tiem uzticoties, dzīvība tiek atjaunota!


Jēzus reiz teica Jāņa evaņģēlijā (10:10):

Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un būtu pārpārēm.


Kāda ir Jēzus vēsts man? Tu esi dzīvs!

Viņš varētu vaicāt: Vai tu jau esi dzīvs?

Protams, ka esmu – vairums no mums atbildētu.

Nāk prātā Nikodēma jautājums (Jāņa ev. 3. nod.), kad Jēzus viņam teica, ka tev jāpiedzimst no jauna. Kā tad es vēlreiz piedzimšu? Un tomēr Jēzus nerunā par miesīgu piedzimšanu.


Redzot karus un vardarbītu, mēs sērojam par tik daudziem cilvēkiem, kas mirst jauni, mēs sakām pāragri, un tas ir traģiski. Tam tā nevajadzētu būt tāpat kā daudz kam šajā pasaulē.

Te es atceros stātu, ka ir cilvēki, kas miruši jau pirms daudziem gadiem, bet tad vēl 50 gadus staigā apkārt pa pasauli. Protams, tas ir domāts pārnestā nozīmē. Tu vari izskatīties dzīvs, bet vai tevī ir patiesā dzīvība, kas plūst pāri no dzīvības avota, kas ir tava radītāja dota? Vai tu šajā dzīvībā dalies ar citiem?


Satiekot mūs dažādos dzīves ceļa posmos, Jēzus mums katram grib teikt: Ej uz priešu, tu esi dzīvs, tu esi radīts dzīvībai, mīlestībai, priekam.


Tas ir arī liels uzdevums un izaicinājums – šajā nāves pasaulē apliecināt dzīvību; katru dienu darīt Dieva darbus; iedrošināt, apliecināt dziedināt; pasludināt Dieva dzīvības vēsti – vispirms sev un tad arī citiem. Te nepietiek ar pareiziem vārdiem. Mēs katrs, ne tikai mācītāji, esam aicināti dot tālāk un pasludināt evaņģēlija vēsti. Taču kādreiz varbūt esam piedzīvojuši, ka vārdi it kā ir pareizi vai izklausās skaisti, bet tajos pietrūkst dzīvības. Tad ir jālūdz Gars – Dieva Svētais Gars, kas ir saukts arī par Dzīvudarītāju, lai šis Gars nāk un dāvā mums no jauna – jaunu dzīvību, atdzimšanu, piedzimšanu no augšienes. Ja tas notiek, tad šādas iekšējas pārmaiņas ir lielāks brīnums nekā miesas dziedināšana.

Jēzus pasludina man un tev: ej, tu esi dzīvs, saņem manu dzīvbu, dzīvo pa īstam, pretojies visiem nāves spēkiem, nes tālāk manu dzīvības vēsti, neatliec īsto dzīvi uz vēlāku laiku. Tad šī dzīvība, kas tevī jau ir, kļūs par avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.

 

Today we have read a story from the Gospel of John, where Jesus shows a special sign. It is not just a miracle but a sign that shows what is the purpose of Jesus mission and also the mission of his followers in this world. It shows that the power of Jesus is a power of healing. He brings a new life and asks us to proclaim his message: You are alive, and you should live to share life, joy and love. This is one of the most difficult tasks in the world of death, suffering and violence. But still this is the most noble task – to be healed and heal others.

 


“Nobody escapes being wounded. We are all wounded people, whether physically, emotionally, mentally, or spiritually. The main question is not 'How can we hide our wounds?' so we don't have to be embarrassed but 'How can we put our roundedness in the service of others?' When our wounds cease to be a source of shame and become a source of healing, we have become wounded healers.”

― Henri Nouwen

 

Ļaunumam un nežēlībai gribot aizvērt acis un ausis


Kungs Dievs, svētais, žēlīgais, gribu acis un ausis cieši turēt ciet, neskatīties, neklausīties, nedzirdēt. Tomēr arī tā nevaru paslēpties no tā, kas notiek. Paskatos, izdzirdu, nonāku šausmās. Pārāk daudz, Kungs, sāpju un terora izmocītu seju, pārāk skaļa sērotāju raudāšana un viņu vaimanas par piedzīvotām šausmām un nežēlību. Debestēvs, vai Tu raudi par šo pasauli, vai Tu raudi par cilvēku ļaunumu un ieroču daudzumu? Kungs Jēzu, Tu raudāji, kad viens pats tavs draugs mira! Tava apliecinātā mīlestība un augšāmcelšanās dāvina cerību, ka kaut kā tie, kas tik ļoti cietuši un cieš, tiks stiprināti. Jēzu, vai Tu, lūdzu, varētu modināt katrā riebumu pret vardarbību, tik lielu, ka viņi vairs nespētu būt tik nežēlīgi? Es nespēju izprast, kā cilvēks var būt tik ļauns… Sāp tik daudziem, atkal… Es nesaprotu un nezinu, ko citu darīt kā lūgt, lai nāk Tava valstība kā debesīs, tā arī virs zemes! Bet debesis pasaules malu malās top sprāgstošu nāves ieroču izgaismotas! Lūdzu, kaut visi ieroči visiem pazustu! Lūdzu, lai miera klusumā atgrieztos saprāts. Kaut tā ir mana karstākā vēlme, jūtu, ka šī lūgšana nav piepildāma, lai gan tā palīdzētu apstādināt murgus tik daudziem nevainīgajiem. Dievs Svētais Gars, Tu spēj pārvērst sirdis, Tu spēj atvērt sirdis apbrīnojamiem cilvēkiem, ka tie cits citam palīdz un glābj, mierina. Esnezinu, kā viņi to spēj, bet no visas sirds pateicos par katru, kas tādos apstākļos dara to, ko es nevaru. Dāvini uzvaru žēlsirdībai, labestībai, cilvēciskumam. Dāvini mieru, taisnību, mīlestības uzvaru. Piedod, ka vēlreiz prasu no Tevis tik daudz. Neļauj man aizvērt acis un ausis, kur nu vēl sirdi. Arī, ja tajā iezogas bailes, nevarības apziņa, dusmas, naids — atbrīvo manu sirdi no tā, kas skādē, pildi ar to, kas dziedina… Paldies, ka neaizvēri savas acis un ausis man. Atkal. Āmen. +Lauma

 


 

Atgādinājums


Tu jau esi mīlēts. Tev nav jābūt gudram. Un Tev nav jābūt vienkāršam. Tev nav jāizlasa visas pareizās grāmatas, ko sarakstījuši visi pareizie cilvēki. Tu jau esi ļoti mīlēts. Tev nav jābūt skaistam un tievam, ar labu gaumi un modes sajūtu, tas nemaz nav nepieciešams. Bet, ja Tev patīk šādas lietas, tas arī ir labi. Tev nav jābūt veselīgam ne prātā, ne ķermenī. Tu vari skatīties briesmīgas filmas vai arī lepoties, ka tev televizora nav. Tu vari būt mākslinieks vai zinātnieks. Tu vari pavadīt savu dzīvi ceļojumos, lai satiktu brīnišķīgus cilvēkus, vai arī dzīvot un mirt pilsētā, kurā esi dzimis. Tev nav jāatbilst kādu citu cilvēku priekšstatiem par svētumu vai atbilstību. Tu vari būt no nepareizās puses vai sliktā rajona, no priekšpilsētas, pilsētas vai galīgiem laukiem. Tev nav jābūt izglītotam, nemaz nē. Tev nav jāpazīst pareizie cilvēki un jālepojas ar rūpīgi kūrētu instagramas plūsmu, kas pilna slaveniem, skaistiem un ietekmīgiem cilvēkiem. Tev nav jābūt konservatīvam vai liberālam. Tev nav jāidentificējas ar noteiktām politiskām pārliecībām vai ideoloģijām seksualitātes, zinātnes, ekonomikas vai ārpolitikas jautājumos. Tu vari būt cīnītājs par sociālā taisnīgumu vai arī, tu zini, vari arī nebūt. Nekas no tā ne par centimetru neizkustina to, cik ļoti Tu jau esi mīlēts. Dievs neteiks: “Labi, tagad es viņu mīlu mazliet vairāk, jo, lūk, viņš ir beidzot atbrīvojies no parādiem vai ir kļuvis tievs, vai ietekmīgs, vai sācis čaklāk strādāt”. Tavs ģimenes stāsts var būt skaists vai briesmīgs - vai, kā lielākajai daļai no mums, pa druskai no abiem. Varbūt Tu esi slavens vai pazīstams, vai ietekmīgs, tas ir labi. Varbūt esi kluss un nezināms, varbūt Tu to ienīsti, ka tā ir, varbūt Tev tas patīk. Tev nav jānāk baznīcā vai jābūt bez baznīcas, vai tikai noteikta veida baznīcā, tas viss tā var būt un var arī nebūt. Tu vari šaubīties vai just lielu pārliecību - pat ja šī pārliecība ir tavas šaubas. Tu vari ticēt Dievam, šaubīties par Dievu, meklēt Dievu. Tu vari būt cilvēks, kas labi pazīst kā tas ir, kad lūgšanas paliek neatbildētas. neatbildētas lūgšanas. Tu vari nest hroniskas sāpes - lai kādas tās būs - ķermenī vai dvēselē - vai cauri dzīvei iet dejojot. Tu varat būt introverts vai ekstraverts. Tev nav jāmīl sevi vai pat sev jāpatīk - Tu jau esi mīlēts. Neatkarīgi no tā, vai Tava dzīve no ārpuses izskatās labi sakārtota, bet iekšpusē slēpj baisu haosu, vai otrādi, - dažkārt tajā pašā dienā, kad tā notiek

- Tu jau esi mīlēts.

Vai esi cīrulis vai pūce, grēcinieks vai svētais, Dieva bērns, Dieva draugs un brālis, draudzene un māsa - mēs visi esam mīlēti. Tev nav nekas jāpierāda. Tev nekas nav jānopelna. Protams, jebkura no šīm lietām var mainīties, jo Tu esi mīlēts. Iespējams, Tu jau zini, kur tieši Dievs vēlas iedvesmot Tevi uz pārmaiņām un vest Tevi pilnībā, padarīt Tavu dzīvi atbilstošāku tam, kam Tu jau no paša sākuma esi nolemts būt. Mīlestība bija, ir un būs. Kā iesākumā bija, tā tagad ir, un būs. Tā mīlēja, mīl un mīlēs. Tā notiks. Tā ir laipna un pacietīga pret tevi. Tu jau esi tik ļoti mīlēts, tu neesi pelnījis ne vienu malku mīlestības vai maiguma vairāk par to, kas Tev jau ir tikai tāpēc, ka Tu esi - tikai ar to, ka esi, tikai ar to, ka esi šeit, brīnumainajā dzīvē, mīlēts un mīlēta. Tavs vārds jau ir ierakstīts Visuma roku līnijās. Tu esi zvaigžņu putekļu elpa, un Tu esi mīlēts, intīmi, personiski, uzticīgi, pilnībā. Tā ir Tava mūža klints. Tu esi Dievam labi zināms. Tu esi mīlēts ar prieku un bez kādas tielēšanās. Tu to vari just vai nejust. Tu esi tik ļoti mīlēts.

(pārstāstīts no grāmatas: Sarah Bessey, A Rhythm of Prayer) Linards Rozentāls, Vecāku mājas kapelāns un Lutera draudzes mācītājs

 


Comments


bottom of page