Vasarsvētku dievkalpojumi

Esam izsalkuši - pēc kopības sajūtas, pēc enerģijas, pēc iekšējas atjaunošanas. Tieši to piedāvā Vasarsvētki, jeb Svētā Gara svētki.
Tāpēc aicinām Tevi piebiedroties mūsu saimei kopīgā “live” dievkalpojumā, ar Svēto Vakarēdienu, kur Tavu ikdienu neierāmēs tikai ierastās četras sienas, bet pavērsies apvāršņi. Gara spēks mūs vienos.
Katrs savās mājās dievkalpojumā būsim tomēr vienoti, baudot kopības sajūtu, baudot Kristus klātieni, baudot Dieva mieru un mīlestību.
Dievkalpojumā piedalās: Krista Amoliņa (lasītāja); māc Ilze Kuplēna-Ewart; māc Ģirts Grietiņš; ; Dāvids Šmits, Andris Rubenis un Erika Yost (mūzika).

 

Piedāvājam arī piedzīvot Vasarsvētkus kopā ar LELBĀL:


LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS
DIEVKALPOJUMS VASARSVĒTKOS
Video formātā 2020. gada 31. maijā

„Sūti, Kungs, savu Garu un atjauno zemes vaigu.
Nāc, Svētais Gars, un piepildi savu ticīgo sirdis ar savas mīlestības uguni!“
<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<<>><<<>><<<>><<<>><<<>><<<>

ĒRĢEĻU PRIEKŠSPĒLE
J.S.Bach, Prelūdija BWV 866

Draudzes dziesma meld.: Jēzu, dzīvība man esi
Liesmas, Kungs, met svētas liesmas, Met no debess augstumiem, Lai mēs dziedam slavas dziesmas Līdz ar visiem ticīgiem. Lai uz augšu skatus ceļam, Ticībā sev spēkus smeļam, Tavu Garu uzņemam, Šķīsti, svēti dzīvojam.
Liesmas, Svētā Gara liesmas Zemes bērnu sirdīs met, Ka ne grēks ne citas briesmas Nespēj viņas pārvarēt. Lai mēs sargāmies no ļauna Pasaulē, kas ieved kaunā, Taisnus ceļus staigājam, Brāļus, māsas mīlējam.
Liesmas, Kungs, met jaunas liesmas Pagurušās dvēselēs, Lai kā debespulku dziesmas Tās uz augšu ceļ un nes. Lai mēs savus skatus ceļam, Kur redz Dieva draudzi zeļam. Dodi jaunu garu, Dievs: To no sirds mēs lūdzamies! /Viktors Kaminskis/

INTROITS (no 1900. gada Aģendas)
Tas Kungs izlies savu Garu. Allelūja!
To žēlastības un lūgšanas garu. Allelūja!
Dievs mums nav devis bailības garu. Allelūja!
Bet spēka un mīlestības un savaldības garu. Allelūja!
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!
Kā iesākumā bija, kā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.
Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, Tu sūtīji pār mācekļiem apsolīto dāvanu – Svēto Garu, aizdedz mūsos tavas mīlestības liesmas un stiprini mūs kalpošanai tavā valstībā. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kurš dzīvo un valda, šī paša Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.

EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMS Jāņa evaņģēlijs 7:37-39
Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca: “Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” To viņš sacīja par Garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo Gars vēl nebija dots, tādēļ ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Āmen. Allelūja!

IEVADA VĀRDI BĒRNIEM

DIEVA VĀRDA LASĪJUMS Apustuļu darbi 2:1-14a
Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja Svētais Gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā Gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi – dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja: “Vai visi šie, kas runā, nav galilejieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? …mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus.”
(Pēdējais pants atskan dažādās valodās no valstīm, kur dzīvo mūsu Baznīcas locekļi.)
Bet Pēteris, nostājies kopā ar tiem vienpadsmit, skaļā balsī uzrunāja ļaudis...

PĀRDOMAS

MŪZIKĀLA MEDITĀCIJA
J.S.Bach, Fūga BWV 866

NĪKAJAS TICĪBAS APLIECĪBA
Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams. Un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva, dzimis, ne radīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts; kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem, un ir uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala. Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis, - un uz vienu svētu vispārēju un apustulisku Baznīcu. - Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Āmen.

LŪGŠANA
(Katra lūgšanas daļa noslēdzas: “Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam”,
uz ko draudze atbild: “aizdedz mūsos Tavas mīlestības liesmas.”)

Tēvreize
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

SVĒTĪŠANA

Draudzes dziesma meld. Dievs ir mūsu cerība
Dod mums spēka garu, Dievs, Savu draudzi stipru dari, Lai tā, laikiem mainoties, Stāv kā klints, kaut vētras, kaŗi Grib to samalt, izpostīt, Visos vējos izkaisīt.
Mīlestības garu dod Tiem, kas staigā Kristus pēdās, Lai ikviens sev gaismu rod Arī dzīves tumsā, bēdās, Zinot: liels ir mantojums, Dots ar Kristu visiem mums.
Savaldības gars lai mīt Tur, kur mūsu ceļi dalās; Tava saule visiem spīd, Dažādās kaut zemes malās Tava draudze kopā nāk, Tavu darbu turpināt. /Arnolds Lūsis/

ĒRĢEĻU PĒCSPĒLE
Korāļprelūdija "Ak tu priecīga"

“AK TU PRIECĪGA!”
Dix ģimenes izpildījumā

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><><>><><>><><>><><>><><>><><>><><>>

Dievkalpojumu izveidoja:
mācītājs Rolands Eimanis (Vācija); prāveste Dr. Sarma Eglīte (LELBA Vidienes apgabals);
mācītāja Biruta Puiķe-Wilson (Detroita, A.S.V.); mācītājs Tālis Rēdmanis (Vācija);
mācītājs Igors Safins (Bostona, A.S.V.); prāveste Anita Vārsberga-Pāža (LELBA Austrumu apgabals)
un archibīskape Lauma Zušēvica (LELBāL).

Ērģeļu priekšspēle, mūzikālā meditācija, pēcspēle un korāļu pavadījumi:
ērģelniece Baiba Rēdmane (Vācija)

Mūzikālā meditācija: Dix ģimene (Bostona, A.S.V.)
Andra Voldiņa-Dix, vijole, Laila Dix, vijole, Augusts Dix, elektroniskās klavieres
un Kaspars Dix, trejdeksnis.

Introitā piedalījās:
mācītājs Igors Safins un Edīte Deksne

Ievada vārdus bērniem sagatavoja
prāveste Anita Vārsberga-Pāža

Baznīcas tortes zīmētāja Remi Grimes
(D.C.draudzes latviešu skolas 6. klase)

Evaņģēlija un Apustuļu darbu grāmatas tekstus lasīja
mācītājs Rolands Eimanis

Lasītāji dažādās valodās:
Linda Melānija Alsvika (latviešu), Andrejs Ozoliņš (zviedru),
Dace Zalmane (portugāļu), Jānis Dūmiņš (vācu), Guntis Japiņš (latgaliešu),
Lauma Reinfelde (angļu), Uldis Dāboliņš (franču),
Jekaterina Homenčuka (krievu), Rodrigo Zegarra-Briģis (spāņu), Alda Šneidere (īru).

Apustuļu darbu grāmatas lasījumu video salicēja: Kristīne Pāža (Vašingtona, DC)

Pārdomās piedalās:
Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis (Vācija), mācītāja Rudīte Losāne (Latvija),
diakons Imants Miezis (Īrijā) un archibīskape Lauma Zušēvica

Nīkajas ticības apliecību vada
mācītājs Tālis Rēdmanis

Lūgšanā, ar savām lūgšanām, piedalās Baznīcas Virsvaldes locekļi:
Uģis Grīnbergs (Vidienes apgabals), Jānis Krēsliņš (Zviedrija), Tamāra Rūse (Rietumu apgabals) un
mācītāja Biruta Puiķe-Wilson un prāveste Dr. Sarma Eglīte

LELBāL karti gatavojis kartogrāfs: Laris Kārklis (Vašingtona, DC)

Liels un sirsnīgs paldies Korijam Avotam un Mārai Pelēcei par video montāžu. (Mineapole, A.S.V.)

No sirds pateicamies visiem, kas kalpoja!

Pateicamies visiem, kas ziedo un ziedos savām draudzēm vai LELBāL Misijas fondam.
Atbalstot Dieva darbu aicinām ziedot: LELBĀL Misijas fondam.
Fonda uzdevums ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur, kur kāda LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze. Ziedojumus lūdzam sūtīt kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBĀL vārda ar piezīmi "Misijas Fonds".

vai

Tavai vietējai LELBĀL draudzei.

Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus!

Priecīgus Svētā Gara piepildītus Vasarsvētkus!

This is "LELBAL Vasarsvētku dievkalpojums 2020. gadā" by Mara Pelecis on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
 
 

 

Koncerts par godu Mātes dienai !

Latvijas neatkarībai - 30! Baltā galdauta svētki.

Kopš Latvijas neatkarības simtgades ir aizsākta tradīcija tautiešiem nākt kopā pie pie baltiem galdautiem un svinēt mūsu brīvību un kopību. To esam darījuši arī Sv. Jāņa draudzē, īpaši pateicoties mūsu dāmu komitejai. Šogad to nevaram darīt klātienē, bet varam pievienoties aicinājumam Baltā galdatuta svētkus un Neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi svinēt virtuāli. Lai mums gaišs pavasaris!

https://www.facebook.com/events/822609264929009/

 

Pārdomas par Jāņa atklāsmes grāmatas tēliem

 

Svētbrīdis kā dzejas brīdis !

Svētīgas Lieldienas !

 

 Dievs mums ir savējais

Sprediķis Lielajā piektdienā, māc. Ģirts Grietiņš

 “Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.”  Jes. 53:5

Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma” Jāņa ev. 1:11

„Viņš par mums ir miris” – reiz Lielajā Piektdienā kāda mācītāja sprediķis sastāvēja tikai no šiem vārdiem. Un tiešām, tajos ir pateikts galvenais, svarīgākais, bet vai svarīgākais arī man?

Arī pēc Jēzus nāves daudzi ir jautājuši: no kurienes pasaulē ciešanas? Kāpēc mirst nevainīgi, jauni cilvēki? Kāpēc Dievs to pieļauj? Galu galā – kāpēc tā notiek ar mani? Kāpēc mana dzīve ir tāda?

Daudzi ir centušies sniegt atbildes, lai aizstāvētu Dievu vai arī - lai pamatotu savu bezcerību un neticību. Par šīm tēmām ir runāts un rakstīts ļoti daudz.

Taču Bībelē Dievs rīkojas citādi – viņš necenšas sevi aizstāvēt, īpaši skaidrot vai pamatot ciešanas. Viņš daudz nerunā par ciešanām, bet pats nāk pie mums, lai būtu ar mums kopā, lai līdzdalītu visu dzīves grūtību smagumu. Viņš nenoraugās no augšas, bet pats, būdams mums līdzās, piedzīvo pašu sāpīgāko – atraidījumu, nodevību, pamešanu, netaisnīgu tiesu un nāvi. Būdams labā iemiesojums, viņš vissāpīgāk varēja piedzīvot mūsu ļaunumu un tā sekas, kuras izraisījusi mūsu novēršanās no sava Radītāja un patiesās dzīvības avota, iedoma, ka varam iztikt bez viņa.

„Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma”- teiks Jāņa evaņģēlijā. Dievs mums ir savējais, viņš tik ļoti identificējas ar mums, ka uzņemas mūsu vainas kās savas un ir gatavs piedzīvot to sekas. Bet cilvēku traģēdija sākas tad, kad gribam palikt savējie tikai sev, lai tikai mūs neviens netraucē, lai tikai varētu saglabāt savu mazo, pašu izdomāto un iekārtoto pasauli, kurā paši paliekam kā mazie dievi. Šajā ziņā nodevējs nebija tikai Jūda, bet ikviens, kurš arī vēlāk ar savu dzīvi noliedz patieso, pāriplūstošo dzīvību, mīlestību un patiesību visdažādākajos to izpausmes veidos.

Par šādu nodevību pret dzīvību un tās devēja atraidīšanu cilvēce būtu pelnījusi taisnīgu sodu. Tomēr izrādījās, ka Jēzus nav nācis, lai mūs tiesātu, tieši otrādi – viņš bija gatavs panest ļaunumu, kuru izraisījušas mūsu ļaunuma sekas. Un to viņš ir uzņēmies ne tādēļ, ka viņam kādu neizprotamu iemeslu dēļ īpaši patiktu ciešanas (tās ir un paliek ļaunums un grēka sekas), bet tāpēc, ka viņš mūs mīl un tic mums - tic, ka mums ir vērts palīdzēt, ka mūs vēl ir vērts glābt. Pāvils saka, ka Jēzus ir par mums miris, kamēr vēl bijām grēcinieki. Ja vēl par kādu taisno kāds būtu gatavs mirt, tas vēl būtu cilvēciski saprotamāk, bet viņš ir miris par mums – par tādiem, kādi mēs esam.

Tādēļ Lielā piektdiena – Jēzus ciešanu diena mums var sniegt neizsakāmu mierinājumu īpaši tad, kad paši piedzīvojam krīzi,
ciešanas, atstumtību, tuvinieku zaudējumu: mums vairs nav jālūkojas uz Dievu kaut kur augšā, bet mēs varam zināt, ka viņš tam
visam un vēl daudz briesmīgākam ir gājis cauri. Viņš ir Dievs pie krusta. Mēs savās ciešanās un bēdās neesam vieni, arī savā
nāves brīdī mums nav jājūtas vientuļiem un Dieva atstātiem, jo arī tai jau Kristus ir gājis cauri un mums ceļu sagatavojis. Ar viņu
mums nav jābaidās, „jo viņš par mums ir miris”. 
 
Kopā ar mācītāju Ģirtu Grietiņu Klusajā nedēļā meditēsim par iedrošinošiem Bībeles vārdiem (angļu valodā).

 
 Svētīgu Pūpolsvēdienu! Aicinām noskatīties video dievkalpojumu, ko sagatavojuši Kanadas mācītāji un mūziķi.

 

Kopā lūgsim un pārdomāsim šīs svētdienas svētbrīdī.

____________________________________________________

Sveicieni no mācītāja Ģirta Grietiņa ar audio lasījumu no viņa tulkotās K.S.Lūisa grāmatas "Vienkārši kristietība".

 

 

Pagaidām atcelti arī visi dievkalpojumi un svētbrīži baznīcā. Informāciju par jauniem datumiem izziņos laicīgi.