Dievkalpojumi

Dievkalpojumi ir Sv. Jāņa ev.-lut. draudzes dzīves centrā.

„Dievkalpojums ir dialogs starp Dievu un visu sapulcēto draudzi. Grēksūdze mūs ievada dievkalpojumā, kur Svēto Rakstu lasījumiem un svētrunai mēs atbildam ar dziesmām, ticības apliecību, pateicības lūgšanām, aizlūgumiem un ziedojumiem. Dievkalpojumā ar dievgaldu, maizī un vīnu saņemdami, mēs topam it īpaši savienoti ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (no Dziesmu Grāmata latviešiem tēvzemē un svešumā (LELBāL/LELB, 1993), 1. lpp.)

Sv. Jāņa draudzes dievkalpojumi iesaista draudzes locekļus dievkalpojuma vadībā kā Svēto Rakstu lasītājus, dievgalda maizes un vīna izdalītājus un citos vadības darbos. Dievkalpojumā draudzes locekļi ir arī aktīvi iesaistīti liturģijā.

Sv. Jāņa draudzes dievkalpojumi uzsver liturģiskā gada posmus, mainot grēksūdzes tekstus, dienas lūgsnas un citas liturģija daļas lai izceltu liturģiskā gada tēmas un noskaņas.

Svētdienas skolas gada laikā dievkalpojumos ir arī uzruna bērniem – „Brīdis ar bērniem.” Iesvētes klases jaunieši piedalās dievkalpojumā kā lasītāji un arī pērmindera palīgi.

Sv. Jāņa draudzes dievkalpojumi arī notiek draudzes lauku īpašumā „Saulainē”.

Sv. Jāņa draudzē arī ir kopīgi dievkalpojumi ar citām Toronto latviešu ev.-lut. draudzēm. 

Sv. Jāņa draudzē ir dievkalpojumi arī angļu valodā. Daži dievkalpojumi ari tiek vadīti angļu un latviešu valodā.