ATSKATS UZ DRAUDZES PIECDESMIT GADIEM
Jānis Mežaks

DRAUDZES DIBINĀŠANA UN „MĀJVIETAS”

concord ave church

Draudzes pirmā mājvieta – Sv. Jāņa ev.-lut. baznīca, 274 Concord Avenue, Toronto

Sv. Jāņa ev.-lut. draudze Toronto ir pirmā latviešu draudze Kanadā, ko dibinājuši latvieši šai zemē pēc Otrā pasaules kaŗa. 1948. gada rudenī Toronto un tās tuvākajā apkārtnē darbu un apmešanās vietu bija atraduši jau vairāki simti latviešu. Arī svešumā viņi vēlējās turēties kopā un Dievu lūgt savā mātes valodā.

Pirmais Dievkalpojums mācītāja Ādolfa Gaudiņa vadībā Toronto notika 1948. gada 18. novembrī Sv. Jāņa baznīcā, 274 Concord Avenue, piedaloties ap 200 Dievlūdzējiem. Tad arī radusies doma par latviešu draudzes dibināšanu. Draudzes dibināšanas sapulce ar 51 dalībnieku notika Sv. Jāņa baznīcā 1948. gada 12. decembri. Daži no sapulces dalībniekiem nemaz nav bijuši luterāņi, bet, ņemot vērā īpatnējos apstākļus, viņi nacionālo piederību stādījuši pāri konfesionālai piederībai.

Sapulces dalībnieki nolēma dibināt latviešu luterāņu draudzi, izvēloties tai Sv. Jāņa vārdu. Draudzes dibināšanu sirsnīgi atbalstīja arī Toronto kanadiešu Sv. Jāņa draudzes mācītājs Ernests Hāns. No četriem kandidātiem mācītāja amatam ar 50 balsīm izraudzīja Arnoldu Lūsi, kas tad vēl atradās Vacijā. Izraudzīja arī pirmo draudzes valdi: Oskars Dzērvītis – priekšnieks, Osvalds Breņķis -priekšnieka vietnieks, Fridrichs Freibergs -sekretārs, Kārlis Vītiņš – kasieris un Elza Koks-Skuja – valdes locekle.

Pirmajos gados draudze saņēma materiālu atbalstu no luterāņu Misuri sinodes, kā arī dievkalpojumi notika tai piederošos dievnamos -Sv. Jāņa baznīcā un Sv. Trīsvienības baznīcā. Kaut arī Misuri sinodes vadība vairākkārt aicināja mūsu draudzi iestāties šai sinodē, draudze to nedarīja, uzturot ar sinodi tikai kristīgas draudzības attieksmes.

Mācītāja Arnolda Lūša pirmais Dievkalpojums notika 1949. gada 28. augustā Sv. Jāņa baznica. Pārpildītajā baznīcā starp vairāk kā 400 Dievlūdzējiem bija arī Latvijas ģenerālkonsuls R.N. Braisons ar kundzi. Mācītāja un draudzes padomes amatā ievešana notika tā paša gada 11. septembrī. Sākās ražena darba posms. Piecdesmit gados Toronto Sv. Jāņa ev.- lut. latviešu draudze ir izaugusi par ievērojamu Kristiešu kopību. Draudzei augot, arvien kuplāk sazarojies tās darbības lauks.

Par draudzes dibināšanas sapulci stāsta Līvija Jansone: “tagadējo draudzes priekšnieku – J.M.). Kārlim nemaz nepatika tā doma, ka jāatstāj ratiņi un jāiet iekšā. To viņš parādīja, skaļi protestēdams. Toreiz bija citādāki laiki nekā tagad; tad bērnus patika labāk redzēt, ne dzirdēt. Radās problēma —ko darīt? Ar viru norunāļām, ka viņš ies iekšā parakstīties, bet es ar Kārli palikšu ārā pagaidīt. Ja nebus pietiekams skaits parakstu, tad vīrs paliks pie Kārļa, un es iešu iekšā paraksfities. Bet tad vīrs nāca ārā un teica, ka viss ir kārtībā.”

Draudze trisvienibas baznica

Sv. Trīsvienības ev.-lut. baznīca – 619 Sherbourne St., Toronto – iekšskats plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojuma laikā.

wedding

Konkorda ielas baznīcas iekšskats latviešu lauīibu laikā.