3. jūnījā - Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

9:00 Bībeles diskusījas grupa satiekās lasīt Psalmus lietojot lectio divina metodi (angļu valodā)

11:00 Dievkalpojums ar Dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafījas galds un atvadīšanās no dievnama apkopeja Andra Zvirbūļa kurs dodās uz Latvīju, pensijā.
13:00 Sv. Jāņa draudzes Padomes sēde